Exeter Academy’ye Ho?geldiniz

  • e1
  • e2
  • e3
  • e4
  • e5

ExeterModern okulumuz, birbirinden güzel bahçeler ve do?a manzaralar? aras?nda, sakin ve ula??m? kolay bir bölgede yer alan güzel bir eski binada, mükemmel tesislerle hizmet vermektedir.

Her ö?renciye gerekti?i gibi özen ve dikkat gösterebilmek için ufak bir okul olarak kalmay? tercih ediyoruz. Bu nedenle ö?renci say?m?z 60 ile s?n?rl?d?r. Amac?m?z olgunla?m?? ö?rencilere profesyonel bir kurs sunmak oldu?u için de ya?? 18’in alt?nda ö?renci kabul etmiyoruz.

 

Yetkin ve deneyimli ö?retmenlerden olu?mu? ba?ar?l? kadromuz, en son ders materyallerinden yararlanarak üstün nitelikli bir e?itim sa?lamaktad?r.
 
Tam günlük çok çe?itli kurs programlar? aras?nda herkese uygun olan? bulunur:
 
 Genel ?ngilizce Kurslar?
 
 IELTS, BEC, CAE, FCE vb. S?navlara Yönelik Kurslar
 
 Kombine Kurslar – Ticari ?ngilizce ve Uzmanl?k ?ngilizcesi için ideal
 
 Tek Ki?ilik Kurslar – seçti?iniz alanda çok h?zl? bir ilerleme kaydetmek için
 
 
Birle?ik Krall?k’ta birden çok seviyede ö?retim sistemi sunan tek okul oldu?umuza inanmaktay?z.
 
Ö?rencilerin Dilbilgisi, Konu?ma ve Yazma için ayn? s?n?fta toplanmas? gerekmez
Her konu için farkl? seviyeler mümkündür
 
Ö?rencilerimiz, IELTS ve Cambridge s?navlar?nda sa?lad?klar? mükemmel geçer not oran?yla s?navlarda dikkate de?er bir ba?ar? göstermektedir
 
Ö?rencilerimize bar?nma imkân? sa?layan aileler de Exeter Academy “ailesi”nin çok önemli bir parças?n? olu?turur – bu evlerin hemen hepsi okuldan yaya olarak kolayca ula??lacak mesafededir ve hepsi haftan?n 7 günü her ö?ün yemek verir.
 
Ö?rencilerimizin sosyalle?mesi ve bölgeyi tan?mas? için turlar ve çe?itli etkinlikler düzenliyoruz. Ö?retmen e?li?inde gerçekle?tirilen bu programlar ücretsizdir.
 
Exeter’da yapacak çok ?ey bulabilirsiniz:
 
 ?ehirde, k?rlarda ve sahilde yürüyü?
 Çok yak?nda yer alan denizde rüzgâr sörfü, yüzme ve yelken
 
Tiyatro, müzik, gece kulüpleri, danslar, resim sergileri, al??veri?, lokantalar, kafeler, profesyonel futbol ve rugby kulüpleri, tenis, squash ve kano
 
 

youtube twitter  facebook  instagram

Courses: General, IELTS, FCE, Business, Specialist, Medical, Over 50s

 

English courses for adults (18+) only    |    Privacy Statement    |    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    |    +44 1392 430303    |    Cookie Statement    |    Terms of Use